خانه پرسپولیس بازهم وعده‌ها محقق نشد
رسن: هواداران پرسپولیس تنها دلیل بازگشتم بودند