خانه پرسپولیس رسن: شکست التعاون برای ما خیلی مهم بود