خانه پرسپولیس کرونا نگرفتم
رسن: بازی کردن من مهم نیست، بردن پرسپولیس مهم است