خانه پرسپولیس راه اندازی تلویزیون پرسپولیس برای خودکفایی اقتصادی باشگاه؛ ایده جذاب، تعطیلی بی سر و صدا!