خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس رافت: پرسپولیس به زمان نیاز دارد تا هماهنگ شود