خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی در دیدار با امارات، معجزه رخ داد و به بازی برگشتیم
رافت: رقیبی ندیدم که بتواند تیم ملی را اذیت کند