خانه پرسپولیس آمدم تا قهرمانی آسیا را جشن بگیریم
رادوشوویچ: بدون دریافت پول برگشتم