خانه اخبار رئیس AFC: بعد از پایان کرونا، فوتبال نقش مهمی خواهد داشت