خانه پرسپولیس ذوالفقارنسب: پرسپولیس باید مراقب از دست دادن امتیازها باشد