خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس ذوالفقارنسب:‌ ضرورتی نداشت فهرست هزینه‌های پرسپولیس در صفحه مجازی منتشر شود