خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی اسکوچیچ: تمدید نشده، فدراسیون: تصمیم گرفتیم قرارداد تمدید شود، عضو هیات ريیسه: جلسه‌ای برای تمدید نداشتیم
 دیگه چه خبر؟