خانه پرسپولیس با جذب نعمتی پرونده انتقالاتی خط دفاع پرسپولیس بسته شد
دیوار چین