خانه پرسپولیس برای قهرمان نشدن پرسپولیس هر کاری می‌کنند؛ از وعده پاداش نامتعارف تا مصاحبه بازیکن حریف برای خوشایند رقیب صدرنشینی!
دیوار مهربانی