خانه پرسپولیس دیدار تدارکاتی؛ پرسپولیس ۲ – ۰ نفت مسجد سلیمان