خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری دیدار اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی با نعمتی سرپرست فدراسیون