خانه اخبار با رای کمیته استیناف؛
دو پنجره نقل و انتقالاتی فولاد بسته شد