خانه پرسپولیس حاشیه بازی پرسپولیس و نفت آبادان
دو دروازه‌بان روزی نیمکت آبادانی ها