خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس ترابیان: شجاعت کریمی قابل‌تقدیر بود، او قوی‌تر در انتخابات بعدی شرکت کند
دوست داشتم مغانلو به پرسپولیس بیاید، به یحیی هم گفته بودم