خانه استقلال استقلال دومين خارجی را هم با وجود ممنوعيت جذب خارجي براي سرخابی‌ها جذب کرد
دور زدن قانون؟