خانه منهای پرسپولیسلیگ برترتراکتور دنیزلی برگشت، آغاز تمرین بعد از یک‌روز تعطیلی