خانه پرسپولیس از اولین شماره هفت تاریخ پرسپولیس تا از هوش رفتن در اولین دربی تاریخ با فریدون ممبینی
دلیل اصلی انحلال شاهین، خطا روی من بود