خانه پرسپولیس رونمایی از خریدهای جدید پرسپولیس مقابل شهر خودرو
دفاع راست همچنان پاشنه آشیل پرسپولیس