خانه پرسپولیس حبس در قرنطینه با جیب‌های خالی
دست پرسپولیس کوتاه و پول‌ها بر نخیل