خانه فدراسیون فوتبال دست ایران از رسیدن به کمکهای مالی فیفا کوتاه خواهد ماند؟!/بودجه اختصاص یافته فداسیون جهانی برای کشورها علیه ویروس کرونا