خانه اخبار در نقد مصاحبه غیر مسئولانه سپاهان؛ پرسپولیس را بکوب و در رسانه ها مطرح باش