خانه اخبار در نقد توهین گوران به لوگوی پرسپولیس که شیر را با گاو اشتباه گرفته است/با همین چشم ها طرفدار استقلال شدی؟