خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری در مجموعه ورزشی برادران پورزند/ سی و چهارمین سالگرد پهلوانان شهید برادران پورزند برگزار می شود