خانه پرسپولیس پرسپولیس و نبرد تا پای جان
در فلسفه سرخ‌ها غیرممکن معنا ندارد