خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری در فاصله ۳ ماه مانده تا رقابت های جهانی کشتی/ قزاقستانی ها به دنبال استفاده از تمامی ظرفیت های خود هستند