خانه پرسپولیس در طرح فروش ماکت هواداری،دختران پرسپولیسی جایی ندارند/ /ورود ماکت بانوان هم به ورزشگاه ممنوع