خانه اخبار در صورت تصویب طرح افزایش سهمیه بازیکن بزرگسال / پرسپولیس مهاجم جدید می گیرد