خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس در حمایت از سرخپوشان برای شروع لیگ;دیدار پروین با کالدرون و بازیکنان در آخرین تمرین