خانه پرسپولیس پرسپولیس و نفت آبادان در حالی به مصاف هم می روند که دو مهره موثری را از دست داده اند
در حسرت کثیر