خانه اخبار در بیانیه باشگاه تراکتور، آنچه باید دیده می شد، نادیده گرفته شد حمایت کورکورانه