خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری در این فضای مسموم کدام اهل کشتی می‌تواند مدیریت کند؟/خودزنی به سبک گوش شکسته‌ها