خانه پرسپولیس اظهارات باورنکردنی و ساختارشکنانه مدیرعامل سابق پرسپولیس
در انتظار واکنش قاطع و فوری وزیر ورزش