خانه پرسپولیس در انتظار همان سنگربان مطمئن/علیرضا بیرانوند، دور از روزهای اوج