خانه پرسپولیس در آستانه دربی؛ ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس پرداخت شد