خانه فدراسیون فوتبال قدرت چانه‌زنی، ارتباط و نفوذ فدراسيون فوتبال در کنفدراسيون فوتبال آسيا نزديک به صفر است
دریغ از یک میزبانی