خانه پرسپولیس درویش با دست پر آمد/ پرسپولیسی ها شارژ می شوند