خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری کسب ۷ مدال جهانی کشتی آزاد، حاصل اعتماد به جوانان بود
درستکار پاسخ منتقدین را داد!