خانه پرسپولیس درخواست عجیب بشار رسن از هواداران: کمک کنید از پرسپولیس بروم!