خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس برد و باخت وجود دارد اما نباید بی‌حرمتی شود
درخشان: سمیعی باید اختلافات را حل کند