خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس درخشان: اداره پرسپولیس مثل اداره کردن یک وزارتخانه است