خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری دبیر: آبرویم را بیشتر از رفیقم دوست دارم/ اصلا قصد ندارم کوچ کنم