خانه گزارش دلیل حذف او را کسی نمی‌گوید، حتی مدیرانی که توافق کردند اما ناگهان تغییر عقیده دادند
دایی قرار نیست به فوتبال بازگردد!