خانه پرسپولیس داور سوری، قاضی بازی پرسپولیس و گوا هند