خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی موج‌سواري با كيروش همچنان ادامه دارد
دارگان دوست داشتنی مقابل موزامبيكی نامحبوب