خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس دادگان: تصمیم AFC سیاسی بود/ هدف اصلی آنها انتخابی جام جهانی است