خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس خوردبین: شک نکنید پرسپولیس قهرمان می‌شود /من هم از پرسپولیس طلبکارم، اما شکایت نمی‌کنم